Betaling, fakturering og tilfeller hvor innsender ikke skal betale 

Betaling og fakturering

 • Alle priser er oppgitt eks mva.
 • Faktura sendes innsendende veterinær/fiskehelsebiolog hvis ikke annet er angitt. 
 • Faktura for innsendte prøver der eier er privatperson/eier av sport- og familiedyr, og ikke produsent/produksjonsdyr-eier, - skal faktureres rekvirenten (altså veterinæren).
 • For kunder som ønsker det, kan det avtales samlefakturering og periodevis utsending av faktura.
 • Betalingsbetingelser: netto pr 30 dager.
 • Dersom rekvirent ønsker svarbrev også oversatt til engelsk påløper et gebyr på kr 400,- (enkelt svarbrev) eller 1500,- (omfattende svarbrev).

Tilfeller hvor innsender ikke skal betale

 • ved mistanke om A- og B-sykdommer hos landdyr / listeførte sykdommer hos fisk, skjell og krepsdyr, forutsatt at prøver er sendt inn av veterinær/fiskehelsebiolog, og at sykdomsmistanken er meldt til Mattilsynet.
  • Ved oppfølgende analyser etter båndlegging varierer det hvem som belastes analysekostnadene. Les mer på Mattilsynets hjemmesider (gjelder landdyr).
 • undersøkelser av prøver fra viltlevende landdyr.
 • undersøkelser av prøver i forbindelse med dyrevernsaker.