Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske bestander av hjortevilt og moskus til nytte for viltforvaltningen og veterinærmyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2017

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men 2016 ble et svært spesielt år siden den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) ble påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella i april 2016. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. Påvisningen av CWD har medført ekstraordinær stor arbeidsbelastning på viltgruppa også i 2017 og dette har medført at flere av underprosjektene i HOP-programmet har blitt nedprioritert og dermed forskjøvet fremover i tid. Arbeidet med CWD blir rapportert i en egen fellesrapport etter bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Her vil kun gis en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2017.

Last ned rapporten

Eldre rapporter