Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) skaffer oversikt over og kunnskap om helsetilstanden i norske bestander av hjortevilt og moskus til nytte for viltforvaltningen og veterinærmyndighetene.

Kunnskapen skal bidra til optimal bestandsforvalting, god sykdomsberedskap og dokumentasjon av helsestatus.

2018

Helsetilstanden hos norsk hjortevilt og moskus er generelt god, men i april 2016 ble den alvorlige prionsykdommen Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein. Sykdommen ble kort tid etter påvist hos elg, og i 2017 også hos hjort.

Arbeidet med CWD har medført ekstraordinær arbeidsbelastning i 2018, og det har vært nødvendig med noen omprioriteringer med konsekvens for framdrift av underprosjekter i HOP-programmet. Arbeidet med CWD blir rapportert i en egen rapportserie fra Veterinærinstituttet (OK-rapport). Her gis kun en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2018.

Last ned rapporten

Eldre rapporter