Veterinærinstituttet tilbyr igjen gratis undersøkelser av katter ved mistanke om forgiftning med alfakloralose

Tilfeller av alfakloraloseforgiftning hos katter har økt i flere av de nordiske landene de siste årene i takt med økt bruk av musegiftmiddelet av privatpersoner. Veterinærinstituttet skal i samarbeid med Statens veterinærmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige analysere forgiftningstilfeller i Sverige og Norge. 

Prosjektet som ledes av seniorforsker ved Veterinærinstituttet Morten Sandvik heter «Alphacat» og finansieres og koordineres av Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet analyserer urin fra katter hvor det er mistanke om forgiftning med alfakloralose. Prøvene kan være fra kliniske kasus med tegn på slik forgiftning eller fra døde dyr som har vist slike tegn. Fra de levende dyrene med symptomer på forgiftning ønskes urinprøve og blodserum/plasma. Blodserum/plasma skal videresendes til Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) for analyse etter utvalgskriterier fastsatt felles for Veterinærinstituttet/SVA.

Felles nordisk rapport

Analyseresultater skal samles og diskuteres til en felles nordisk rapport på engelsk hvor Veterinærinstituttet og SVA konkluderer basert på sine analysefunn. Miljødirektoratet bidrar der Miljødirektoratet har kompetanse, og er ansvarlig for publiseringen av sluttrapporten.

Prøvene sendes inn av dyreklinikker/veterinærer. Prøvene sendes Veterinærinstituttets seksjon for kjemi og toksinologi. Døde dyr kan alternativt sendes til patologisk seksjon ved Veterinærinstituttet. Det er viktig at det er relevante tilfeller som blir undersøkt, utvelgelse skjer etter forhåndsbestemte kriterier. Det må samles mest mulig opplysninger rundt det enkelte kasus. Sammen med det innsendte materialet sendes:

  • anamnese som inkluderer det man vet om kilden til forgiftningen
  • den kliniske utviklingen
  • stedsangivelse for hendelsen

SVA utarbeider et felles spørreskjema til dyreklinikker/veterinærer i både Sverige, Norge og Finland slik at resultatene enkelt kan sammenlignes. Ved innsendelse av prøver skal spørreskjemaet fylles ut, samt et dokument med instruksjoner om hvordan prøver og skjema skal behandles.

Her kan du laste ned spørreskjemaet.
Her kan du laste ned instruksjonene.

Sendes inn av dyreklinikker/veterinærer

Tilbudet om gratis analyse vil gjelde aktuelle kasus som sendes inn for analyse fra dyreklinikker eller praktiserende veterinærer. Det er en fordel om kasusene har geografisk spredning. For å få gratis undersøkelse, må alle innsendelser gjøres etter avtale med Veterinærinstituttet. En av fagpersonene nedenfor må derfor kontaktes før innsendelse for å godkjenne at kasuset kommer innenfor tilbudet om gratis analyse.

Bakgrunn

Etter at EUs klassifisering av antikoagulanter ble endret, og de fleste av disse produktene forsvant fra markedet for private brukere, har musemidler med det aktive stoffet alfakloralose fått en større plass på dette markedet. Alfakloralose-produkter har vært tillatt brukt av private brukere, og etterfylling av åtestasjoner har også vært tillatt. Rapporterte tilfeller av alfakloraloseforgiftning hos kjæledyr, og særlig katter, har økt i flere av de nordiske landene de siste åra i takt med økt omsetning av alfakloralose brukt av privatpersoner, og særlig i 2019 har vi sett en økning spesielt i Sverige og Norge.

Behov for mer kunnskap

Myndigheter og forskningsmiljøer i Sverige og Norge har derfor gjennomført nasjonale undersøkelser av forgiftningstilfeller hvor det har vært mistanke om forgiftning med alfakloralose. Fagmiljøer og myndigheter er særlig bekymret for at disse kan ha blitt forgiftet sekundært via opptak av forgiftede mus. Teoretiske beregninger bekrefter at sekundærforgiftning av katt kan være en reell mulighet. Mange EU- land, og også produsenter, peker på manglende vitenskapelig data. Det er derfor behov for mer kunnskap om forhold rundt disse forgiftningstilfellene.

Alfakloralose skal etter planen revurderes under BPR (the Biocidal Products Regulation) neste år. Polske godkjenningsmyndigheter har ansvaret for denne risikovurderingen. Målet for oppdraget som her beskrives, er å utforme en rapport om forhold rundt alfaklorakloseforgiftning hos katt basert på nordiske data. Sannsynlighet for sekundærforgiftning skal belyses spesielt. Rapporten skal kunne brukes i regulatorisk øyemed (risikovurdering). I tillegg er det et mål å publisere en eller flere faglige artikler basert på dataene fra prosjektet.

Kontaktpersoner:

Morten Sandvik

Seniorforsker
Mobilnr: +47 47753310
E-post: morten.sandvik@vetinst.no

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Mobilnr: +47 93266995
E-post: aksel.bernhoft@vetinst.no

Del artikkel