Veterinærinstituttets siste vurderinger om covid-19 og dyr

Her finner du svar på vanlige spørsmål om dyr og koronavirus, samt Veterinærinstituttets siste vurderinger. 

På grunnlag av tilgjengelig informasjon per 6. april opprettholder Veterinærinstituttet sine vurderinger og faglige råd knyttet til koronautbruddet. Husdyr og kjæledyr i Norge utgjør ikke en smittekilde for mennesker.

Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet følger nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av covid-19 fortløpende.

Covid-19 er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er direkte fra menneske til menneske ved dråpesmitte. Det er ingen mistanke om at dyr spiller en rolle i spredningen av viruset.

Nærmere en million mennesker i verden er smittet med koronaviruset, men det er kun beskrevet noen svært få tilfeller hvor spor av viruset er funnet hos kjæledyr. Viruset er også påvist hos en tiger i en dyrepark i USA, og er mistenkt hos flere tigre og løver i samme dyrepark. Det er ingen rapporter om funn av smitte på matproduserende dyr. Internasjonale fagorganisasjoner som verdens dyrehelseorganisasjon vurderer at smitte fra menneske til enkelte dyrearter kan forekomme i sjeldne tilfeller.

Blant de få tilfellene hvor arvestoff fra viruset er påvist hos kjæledyr, er to hunder og en katt i Hongkong. Hvorvidt disse dyrene faktisk var smittet eller bare hadde fått viruset på seg gjennom tett kontakt med sine covid-19-syke eiere, er fremdeles svært usikkert. Alle dyrene var friske, og det er ikke påvist utskillelse av smittedyktige virus fra disse dyrene.

Det er også rapportert om et tilfelle hvor det er mistanke om covid-19 på en katt i Belgia. Katten bodde sammen med sin syke eier og utviklet oppkast, diare og symptomer fra luftveiene. Også i dette tilfellet hersker det tvil om hvorvidt katten var smittet eller om den hadde fått viruset på seg fra eieren/miljøet. Fagpersoner mener at kattens symptomer ikke nødvendigvis skyltes viruset. Heller ikke fra denne katten er det påvist utskillelse av smittedyktige virus.

Forskere fra Harbin i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes med Sars-CoV-2, viruset som gir covid-19. Resultatene viser at under eksperimentelle forhold kan katt og ilder smittes av viruset. Hund, gris, og fjørfe ble derimot ikke smittet i den aktuelle studien.

Den kinesiske studien var eksperimentell og det ble påført svært store virusmengder direkte inn i nesen til kun noen få forsøksdyr. Resultatene er med dette ikke bevist overførbare til naturlige forhold. Det er ikke beskrevet sykdomstegn hos dyrene.

Den 5. april ble det i USA offentliggjort at «flere løver og tigre» viste luftveissymptomer i Bronx zoo i New York. Én tiger ble testet og var positiv for Sars-CoV-2. Dyrene er på bedringens vei, og infeksjonen er ikke mistenkt hos andre dyr i parken. En dyrepasser skal ha vært smittet med viruset og det er antatt at vedkommende har smittet dyrene. Det finnes ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere om dyrene faktisk var syke av viruset, eller hvorvidt de skilte ut smittedyktige virus.

Veterinærinstituttet vurderer at selv om kattedyr er mottakelige, skal det noe til for at de smittes og blir syke. Det finnes ingen dokumentasjon på hvorvidt noen arter av kattedyr er mer mottakelige enn andre.

Veterinærinstituttet vurderer, i likhet med verdens dyrehelseorganisasjon, at det er lite grunn til bekymring for at kjæledyr, inklusive katt og ilder skal bli smittet av covid-19-syke eiere selv om det finnes informasjon som indikerer at det finnes en teoretisk mulighet for det. God hygiene i kontakt med dyr vil gi god smittebeskyttelse.

Av føre-var hensyn anbefales det inntil videre at personer med covid-19, når det er praktisk mulig, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Personer med covid-19 kan være sammen med sine kjæledyr, og andre kan passe kjæledyret til personer med koronasmitte. Det anbefales at personer med covid-19 er nøye med hygiene også i forbindelse med kontakt med dyr. Det er en god rutine å vaske hendene før og etter kontakt med dyr og å unngå at dyret sover i sengen eller slikker personen i ansiktet. 

Når det gjelder spørsmål om korona i forhold til produksjonsdyr for bønder, veterinærer og andre som er tett på husdyr og lignende, har Veterinærinstituttet i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet anbefalinger. Disse kan leses på Mattilsynets sider og under «spørsmål og svar» her. 

Veterinærinstituttet får mange spørsmål om dyr og det nye koronaviruset, og har dessverre ikke kapasitet til å svare på enkelthenvendelser fra dyreeiere. Hvis du ikke finner svar på det du søker under, bør du kontakte din veterinær som eventuelt kan kontakte Mattilsynet. 

 • Kan husdyr eller kjæledyr smittes med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2, og kan de bli syke av det?

  Viruset antas å ha oppstått hos ville dyr og ha blitt overført til mennesker. Nå spres det fra menneske til menneske, og utgjør først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Det er ikke  dokumentert sykdom eller smitteutskillelse av dette viruset hos husdyr eller kjæledyr. Viruset er påvist fra to hunder i Hongkong og en katt i Belgia, og det er gjort eksperimentelle studier i Kina (se svar på andre spørsmål her). Hundene var ikke syke og det er antatt at de hadde fått viruset på seg, men at de ikke var smittet. Katten var syk, men det er ikke konkludert med at den var syk på grunn av COVID-19. Dyr, som er i nærkontakt med personer smittet og syke med COVID-19, kan få viruspartikler på pelsen og på slimhinner. Det er vurdert som lite sannsynlig at dette vil kunne utgjøre en smittekilde for mennesker, men det anbefales at man vasker hendene etter kontakt med dyr. Veterinærinstituttet følger med på forskningen og kunnskapsutviklingen på dette området, og vil oppdatere sine råd ved behov. 

 • Bør personer med påvist smitte med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2, unngå kontakt med dyr?

  Det er ikke beskrevet sykdom eller smitteutskillelse med dette viruset hos husdyr eller kjæledyr, og det er heller ikke dokumentert at mennesker kan smitte dyr (se andre spørsmål her). Veterinærinstituttet følger med på kunnskapsutviklingen på dette området og vil oppdatere sine råd ved behov.

  For kjæledyr: En person smittet med koronavirus kan være sammen med kjæledyrene sine. Det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten med dyret mens man er smittet ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd. Personer i isolat må få hjelp av andre til å lufte hunden.

  For matproduserende dyr: Inntil videre anbefaler Veterinærinstituttet at personer smittet med sars-CoV-2, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Dersom en person smittet med koronaviruset må stelle dyra sine anbefales det å gjennomføre hygieniske tiltak som hyppig håndvask (før og etter kontakt med dyr), samt å bruke rene overtrekksklær og ellers følge Folkehelseinstituttets hygieneråd som å hoste i albuen og å unngå å ta seg til ansiktet osv.

  Helsemyndighetene gir råd om karantene og isolat, og hvordan man skal forholde seg mens man er i isolasjon eller karantene.

 • Kan et dyr bringe med seg smitte fra et menneske til et annet uten å være smittet selv?

  Dette anses å være en teoretisk smittevei av liten betydning. Viruset smitter i hovedsak fra menneske til menneske. En smittet person vil kunne skille ut viruspartikler fra luftveiene. Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pels, hud og slimhinner en periode etter kontakt med et smitteførende menneske, men det er ikke dokumentert at dyr kan smittes og skille ut viruset. Det er alltid anbefalt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

 • Bør man ta spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder i arbeid i forbindelse med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2?

  Det er ikke beskrevet sykdom eller smitteutskillelse for dette viruset hos hund, og det er ikke dokumentert at hunder kan overføre smitte til mennesker. Derfor er det ikke grunnlag for å anbefale spesielle smittevernhensyn for tjenestehunder. Hundeførere bør være oppmerksomme på god hygiene. Generelt bør man unngå at hunder slikker personer i ansiktet, og det er en god rutine å vaske hender etter kontakt med dyr.

 • Bør kenneler og kattepensjonater ta spesielle hensyn nå som det nye koronaviruset, Sars-CoV-2 er påvist hos mennesker i Norge?

  Nei, per i dag er det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn såfremt personer som jobber der ikke er smittet med viruset. Mennesker i karantene eller isolat må følge Folkehelseinstituttets råd.

 • Finnes det andre koronavirus enn Sars-CoV-2 hos dyr i Norge?

  Ja, det finnes flere ulike koronavirus hos dyr i Norge. Ingen av disse virusene smitter til eller gir sykdom hos mennesker.

 • Kan ville dyr i Norge, for eksempel flaggermus, være smittet med det nye koronaviruset, Sars-CoV-2?

  Nei, det aktuelle viruset har oppstått i Kina. Det er ikke påvist hos ville dyr i Norge, eller andre land. Det finnes per i dag ingen dokumentasjon på at mennesker kan smitte dyr (vilt, husdyr eller produksjonsdyr).

 • Kan personer som er smittet med koronaviruset, Sars-CoV-2 være sammen med kjæledyrene sine?

  Man kan være sammen med kjæledyrene sine, men det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakten ved for eksempel å ikke sove i samme seng og unngå nærkontakt med kjæledyrets nese og munn. Det er en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyret. Generelt bør man unngå at dyr slikker mennesker i ansiktet. Folkehelseinstituttet gir råd om karantene og isolat. Dersom man er i isolat må man få hjelp av andre til å lufte hunden. Det er mulig å lufte hunden mens man er i karantene forutsatt at du følger Folkehelseinstituttets råd

 • Kan jeg gå tur med eller passe dyret til noen som er smittet med Sars-CoV-2, koronavirus?

  Ja, du kan gå tur med eller passe kjæledyrene til andre som er syke med koronaviruset. Det er som alltid lurt å unngå at kjæledyr får slikke mennesker i ansiktet. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyr.

 • Det skrives om to hunder i Hongkong som er positive for det nye koronaviruset, betyr det at hunder kan smittes likevel?

  Det er meldt fra verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) at to hunder er positive ved koronavirustesting. Hundene var ikke syke, og det er ikke dokumentert funn av smittedyktige virus på hundene. Veterinærinstituttet vurderer på bakgrunn av dagens kunnskap at det ikke er dokumentert at hundene er smittet og skiller ut virus. Når viruset smitter et menneske som senere blir syk, dannes det nye viruspartikler som skilles ut og kan smitte andre mennesker. Per i dag ser det ut til at hundene i Hongkong har fått viruspartikler på seg, men at viruset ikke oppformeres og skilles ut fra luftveiene. Det er fortsatt noen kunnskapshull om hvordan dette nye viruset vil utarte seg hos ulike dyrearter, men foreløpig tyder informasjonen vi har på at dette er et virus som smitter mennesker og ikke dyr. Veterinærinstituttet følger situasjonen tett, og vil oppdatere dersom det kommer ny kunnskap. Se også svar på andre spørsmål om dyr og COVID-19 her.

 • Kan det være aktuelt å teste norske dyr for det nye koronaviruset, Sars-CoV-2?

  Viruset påvises først og fremst i forbindelse med sykdom hos mennesker, og det er ikke dokumentert at kjæledyr eller husdyr kan bli syke, eller skille ut virus (se andre spørsmål om dette). Per i dag er det ikke grunnlag for å teste norske dyr for viruset, men Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger saken nøye, og vil vurdere dette fortløpende.

 • Er det riktig at smittestudier i Kina har vist at katt og ilder kan smittes med Sars-CoV-2?

  Forskere i Kina har undersøkt om ulike dyrearter kan smittes eksperimentelt med Sars-CoV-2, viruset som gir sykdommen COVID-19. Veterinærinstituttet følger saken, og har utfra det som er publisert ikke endret sin vurdering av smitterisiko for kjæledyr. Det er lite sannsynlig at eiere med COVID-19 skal smitte sine kjæledyr, at kjæledyrene skal bli syke eller at dyrene skal kunne smitte andre (bli smittebærende).

  I eksperimentet fikk forsøksdyrene påført store virusmengder direkte inn i nesen. Forskerne viste med dette at under visse eksperimentelle forhold kan katt og ilder smittes av viruset. Hund, gris og fjørfe ble ikke smittet i den aktuelle studien.

  Resultatene fra studien er ikke automatisk gyldige under naturlige forhold. Kjæledyreiere skal derfor ikke være bekymret for sine kjæledyr.

  Personer med COVID-19 bør være oppmerksomme på at god hygiene rundt dyr fortsatt er anbefalt. Dersom du er smittet med viruset, bør du vaske hender før og etter du klapper dyret, og unngå nærkontakt med dyret som for eksempel at det slikker deg i ansiktet eller sover i sengen din.

   

Aktuelle nyhetssaker fra Veterinærinstituttet om koronavirus