Fugleinfluensa i Norge våren 2021

Den 27. november 2020 ble det første tilfellet av høypatogent aviært influensavirus (HPAI), også kalt fugleinfluensa, påvist i Norge på en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. Det er deretter gjort tilsvarende påvisninger på enkelte fugler i fylkene Rogaland og Vestland og hos flere villfugler på Østlandet, inkludert i Oslo kommune. 

Det første tilfellet, kortnebbgåsa (Anser brachyrhynchus) i Rogaland, var infisert av viruset HPAI subtype H5N8. Dette viruset er trolig av samme type fugleinfluensavirus som er påvist hos en rekke fugler i Danmark, Nederland og Tyskland samt andre europeiske land høsten 2020. 

HPAI-virus subtype H5N8 er siden påvist i flere fylker i Norge. Totalt er det per 02.07.2021 påvist totalt 45 tilfeller av HPAI i Norge. Påvisingene er fra fylkene: Rogaland, Vestland, Viken, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Innlandet.

Per 02.7.2021 er H5N8 påvist hos følgende villfugl i Norge: knoppsvane, sangsvane, brunnakke, kortnebbgås, hvitkinngås, svartbak, gråmåke, fiskemåke, kanadagås, grågås, hettemåke og ærfugl.

Siste nyhetssak: Nye tilfeller av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i Oslofjordområdet

Veterinærinstituttet produserer oppdaterte oversikter i form av kart over hvor det er påvist fugleinfluensa i Norge våren 2021:

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, åtseletere (kråkefugler) og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22400000, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Se mer info og spørsmål og svar om fugleinfluensa fra Mattilsynet. 

Det er påvist sju tilfeller med smitte overført til mennesker av H5N8 i Russland. Den aktuelle smitten skjedde på en stor og kommersiell gård i Astrakhan med 900 000 høns, og 101 000 av fuglene døde. Resten av bestanden ble avlivet. Til sammenligning har Norge en konsesjonsgrense på 7500 verpehøner.

Folkehelseinstituttet vurderer det slik at risikoen for smitteoverføring til mennesker er lav, men at dette kan forekomme ved nær og ubeskyttet kontakt med smittet fugl. Det er ikke tegn til at viruset smitter mellom mennesker.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om påvising av fugleinfluensa hos mennesker i Russland.

Folkehelseinstituttet: fugleinfluensa

Risiko for smitte til fjørfe

Hos domestisert fjørfe forårsaker infeksjon med influensa A-virus to hovedformer for sykdom, karakterisert ved henholdsvis høy og lav evne til å fremkalle sykdom (patogenitet). De fleste lavpatogene AI (LPAI)-virus gir lite eller ingen sykdom hos fjørfe, men LPAI-stammer av subtypen H5 og H7 har et potensiale til å endre seg til høypatogene AI (HPAI)-virus etter at de har etablert seg i fjørfeflokker.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Dødeligheten i fjørfeflokker kan i enkelte tilfeller være på over 90 prosent. Alle epidemier med HPAI som er kjent så langt, har vært forårsaket av influensa A subtypene H5 eller H7. LPAI har blitt påvist flere ganger hos villfugl i Norge.

Det er viktig å hindre at viruset kommer inn i kommersielle fjørfehold eller hobbyfjørfe hvor det kan gi alvorlig sykdom og død hos fuglene. Norge er fri for andre former for influensa hos andre produksjonsdyr unntatt influensa A(H1N1) hos svin.

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe

Relaterte saker

Statusrapporter fra Veterinærinstituttet