Antibiotikaresistens

Antibiotika er viktig i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Når bakterier utvikler resistens har ikke lenger antibiotika effekt på disse bakteriene.

Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier. Resistens mot antibiotika hos sykdomsfremkallende bakterier er et alvorlig og økende problem – både hos dyr og mennesker.

Situasjonen i Norge er foreløpig gunstig, og Norge er av de landene som benytter minst antibiotika til dyr og har lavest forekomst av resistente bakterier i dyrepopulasjonen. Vi ser imidlertid at det oftere påvises mer resistente bakterier nå enn for noen år siden, også i Norge. 

Situasjonen i Norge påvirkes av hvor mye antibiotika som benyttes til dyr (og mennesker) i Norge, men også av faktorer som påvirker smittespredning slik som hygiene, dyretetthet, kjøp og salg av dyr etc. Resistente bakterier kan spres mellom forskjellige dyrearter, og mellom dyr og mennesker, i tillegg kan resistensegenskaper spres mellom ulike bakteriearter. Spredning kan skje ved direkte kontakt, eller indirekte via mat og fôr, via handel med dyr, dyreprodukter, mat og fôr, og også gjennom menneskers (og dyrs) reiseaktivitet.  

Den globale situasjonen påvirker slik også situasjonen i Norge. Tiltak, både nasjonalt og internasjonalt, for å forebygge utvikling og spredning av antibiotikaresistens er derfor viktig for å bevare den gunstige situasjonen.

Overvåking av antibiotikaforbruk hos dyr
I regi av Norsk Overvåkingsprogram for antibiotikaResistens i Mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) overvåkes resistensutviklingen over tid, og dataene danner grunnlag for å følge trender, samt beskrive sammenhenger mellom forbruk av antibakterielle midler og forekomst av resistens.

Antibakterielle midler er viktige for å kunne behandle syke dyr. Forbruket overvåkes og rapporteres sammen med resistensresultatene i den årlige NORM-VET rapporten