Hjem / Forskning / Doktorgrader

Doktorgrader

Spredning av fotråte blant norske sauer 9.06.2015 10:43

Gjennom sin avhandling «Epidemiological investigations of footrot in the Norwegian sheep population» har Gry M. Grøneng bidratt med mer kunnskap om spredningsveier, risikofaktorer og overvåkning av fotråte under norske forhold og klima. Avhandlingen har slik resultert i mindre spredning av fotråte og bedre helse og velferd hos norske sauer.

Snegleforurensing kan ødelegge silofôr 15.06.2015 14:55

Brunskogsnegler som høstes inn med grasavlingen, kan gi feilgjæring og silofôr av svært dårlig kvalitet. Tilsetting av konserveringsmidler som inneholder syrer og kjemikalier kan hindre feilgjæringen og sikre et trygt og smakelig fôr, selv ved høy grad av snegleforurensing.

Båndet mellom ku og kalv 17.04.2015 14:09

Julie Føske Johnsen har forsket på dyrevelferd, båndet mellom melkekyr og kalver og funnet praktiske løsninger på noen av utfordringene knyttet til å holde ku og kalv sammen.

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? 15.06.2015 14:57

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen 24.09.2014 13:29

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

Eggsporesopp - terapeutiske aspekter og biofilmdannelse 15.06.2015 14:59

Infeksjon med eggsporesoppen Saprolegnia er årsak til store økonomiske tap i oppdrettsanlegg og klekkerier over hele verden. Saprolegnia som er etablert i biofilm er vanskeligere å behandle enn når den er fritt i vannet. Siden malakittgrønt ble forbudt i akvakultur i 2000, har det vært behov for å finne et effektivt alternativ. Borsyre kan ha potensiale som forebyggende og terapeutisk middel mot saprolegniose. 

Gjellesjukdommar hjå oppdrettslaks i sjø har fleire årsaker og fører til store tap 1.06.2015 10:04

Cand.med.vet. Agnar Kvellestad disputerer 10. og 11. desember for graden dr. philos. ved Norges veterinærhøgskole med avhandlinga ”Gill inflammation in Norwegian seawater-farmed Atlantic salmon – a study of aetiology and manifestation”.

En type muggsoppgift mindre farlig enn antatt 16.10.2013 09:40

Master i mattrygghet, Lada Ivanova som arbeider ved Veterinærinstituttet, disputerer 25. oktober 2013 for graden dr.philos. ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Enniatins from Fusarium fungi. Their biological activities and biotransformation in a food and feed safety perspective”

Vannet i overflaten sentralt for spredning av PD hos laks 9.10.2013 12:03

Anne Stene belyser i sin doktoravhandling hvordan miljøfaktorer påvirker utbrudd og spredning av PD hos oppdrettslaks.  Både syk og død laks kan skille ut virus i sjøen og viruspartiklene kan spres ved hjelp av vind og strøm mellom oppdrettsanlegg langs kysten.

Jakten på krepsepestsmitte 8.08.2013 08:46

Ofte oppdages krepsepest først når utbruddet er et faktum. Ved å påvise smitten tidlig kan imidlertid store utbrudd forebygges eller kontrolleres bedre. David Strand har utviklet og testet metodikk for tidlig påvisning og kvantifisering av lavfrekvent krepsepestsmitte i store ferskvannssystemer. Han disputerer fredag 21. juni ved UiO.