Hjem / Forskning / Doktorgrader

Doktorgrader

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? 20.05.2015 12:25

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.

Båndet mellom ku og kalv 17.04.2015 14:09

Julie Føske Johnsen har forsket på dyrevelferd, båndet mellom melkekyr og kalver og funnet praktiske løsninger på noen av utfordringene knyttet til å holde ku og kalv sammen.

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen 24.09.2014 13:29

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

Gjellesjukdommar hjå oppdrettslaks i sjø har fleire årsaker og fører til store tap 2.12.2013 14:32

Cand.med.vet. Agnar Kvellestad disputerer 10. og 11. desember for graden dr. philos. ved Norges veterinærhøgskole med avhandlinga ”Gill inflammation in Norwegian seawater-farmed Atlantic salmon – a study of aetiology and manifestation”.

En type muggsoppgift mindre farlig enn antatt 16.10.2013 09:40

Master i mattrygghet, Lada Ivanova som arbeider ved Veterinærinstituttet, disputerer 25. oktober 2013 for graden dr.philos. ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: “Enniatins from Fusarium fungi. Their biological activities and biotransformation in a food and feed safety perspective”

Vannet i overflaten sentralt for spredning av PD hos laks 9.10.2013 12:03

Anne Stene belyser i sin doktoravhandling hvordan miljøfaktorer påvirker utbrudd og spredning av PD hos oppdrettslaks.  Både syk og død laks kan skille ut virus i sjøen og viruspartiklene kan spres ved hjelp av vind og strøm mellom oppdrettsanlegg langs kysten.

Jakten på krepsepestsmitte 8.08.2013 08:46

Ofte oppdages krepsepest først når utbruddet er et faktum. Ved å påvise smitten tidlig kan imidlertid store utbrudd forebygges eller kontrolleres bedre. David Strand har utviklet og testet metodikk for tidlig påvisning og kvantifisering av lavfrekvent krepsepestsmitte i store ferskvannssystemer. Han disputerer fredag 21. juni ved UiO.

Den blodsugende hjortelusflua brer seg i Norge 20.06.2013 10:58

Hjortelusflua ble påvist første gang i Norge i Halden i 1983. Parasitten suger blod og bruker hjortedyr som verter, men angriper også mennesker og andre husdyr. På Østlandet er det nå mange folk som synes parasitten er så plagsom at de lar være å jakte, plukke sopp og bær eller gå på tur i skogen i svermingstida på høsten

Kortere vinter gir mer flått 25.03.2013 10:26

Når klimaet blir “villere våtere og varmere” endres sykdomsbildet for både dyr og mennesker.  Lokale klimaforhold kan være avgjørende for om flåtten sprer farlige virus og kortere perioder med snødekke fører til økt utbredelse av flått.

ILA-virus spres med røde blodceller i blodkarene 18.03.2013 08:41

Disputas 21. mars: Ny forskning belyser hvordan samspillet mellom laks og virus fører til at den influensalignende virussykdommen ILA utvikler seg og spres i fisken. Funnene kan også være interessante for influensaforskning generelt.