Hjem / Temasider / Mattrygghet og GMO / GMO / GMO-aktiviteter

GMO - Hva gjør Veterinærinstituttet?

Veterinærinstituttet har siden 1998 vært nasjonalt ledende på påvisning og kvantifisering av genmodifiserte organismer (GMO). Vi gir faglige råd til forvaltningsmyndigheter og andre samfunnsaktører, særlig omkring GMO påvisning, risiko og konsekvenser for helse, miljø og samfunn. Forskning har helt siden starten vært viktig for å sikre høy faglig kompetanse. Aktivitetene våre er i stor grad internasjonale.

GMO-diagnostikk
GMO-diagnostikken ved Veterinærinstiuttet er akkreditert etter ISO 17025. Metodene som benyttes er svært spesifikke, kvantitative og delvis egenutviklete. Ved Veterinærinstituttet benyttes kun metoder som påviser endringer i arvestoff (DNA), da disse metodene er mer sensitive og spesifikke enn metoder som påviser proteiner.

Fordi nye GMOer med jevne mellomrom kommer på verdensmarkedet, mens andre GMOer trekkes fra markedet, vil det jevnlig skje endringer i metodeutvalg. For mer informasjon om våre tjenester henvises til lenken <tjenester>.

Rådgivning og forvaltningsstøtte
Rådgivning omkring GMO, i forhold til påvisning, risiko og mulige konsekvenser er viktige oppgaver som er nært knyttet til Veterinærinstituttets funksjon som forvaltningsstøtteinstitutt. Våre viktigste oppdragsgivere er Mattilsynet, Landbruks- og matdepartementet og Kyst- og fiskeridepartementet.

Vi representerer Norge i European Network of GMO Laboratories (ENGL). ENGL er et samarbeidsorgan for offentlige GMO-laboratorier i hele EØS-området, og koordineres av EU-kommisjonens felles forskningssenter (Joint Research Centre). ENGLs viktigste funksjoner er å sikre at gode analysemetoder benyttes og er tilgjengelige for alle GMO som kan forekomme i matvarekjeden, å bidra til faglig oppdatering og informasjonsutveksling mellom laboratoriene, og å gi faglige råd til forvaltningsmyndighetene i Europa. ENGL gir jevnlige innspill til EUs regelverksprosesser og til EUs forskningsprogrammer (om konkrete forskningsbehov).

Forskning og utvikling
Forskning og utvikling har vært en viktig del av våre aktiviteter knyttet til GMO siden starten. Forskningen er i stor grad internasjonal, og vi har hatt og har ledende oppgaver i EU-finansierte forskningsprosjekter, særlig med fokus på utvikling av metoder for å påvise GMO. Veterinærinstituttet koordinerte i 2000-2003 et prosjekt (QpcrGMOfood) som ledet vei for dagens GMO-diagnostikk i Europa og Asia.

Vi har siden tidlig på 2000-tallet vært spesielt opptatt av å utvikle metoder for å kunne påvise GMO som ikke er godkjent, og å framskaffe mer kunnskap om risiko, og egenskapene til GMOer. Forskningsaktiviteten gjenspeiles også i form av vitenskapelige artikler. Veterinærinstituttet har i dag en ledende posisjon internasjonalt på dette fagområdet.

Publisering GMO

Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) ved Veterinærinstituttet driver omfattende publisering og forskningsformidling:

GMO-forskning

Pågående og avsluttede forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på GMO og ny mat

Faktaark GMO og ny mat

Her finner du en oversikt over faktaark fra faggruppen for GMO og ny mat ved Veterinærinstituttet

GMO nyheter fra arkivet

Her er en oversikt over nettmeldinger om GMO fra Veterinærinstituttet

Høringssvar GMO - Søknader om godkjenning av GMO og GMO regelverk m.m. 16.08.2011 10:46

Søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer til dyrking, mat og fôr må gjennom en høringsprosess der også Veterinærinstituttet gir innspill. Vi offentliggjør våre høringsuttalelser og disse kan leses og lastes ned her. Svarene legges inn kronologisk, med de nyeste øverst.